Drukuj

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielone Światło Grupa uprzejmie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godzinie 9.00 (I termin), godz. 9.15 (II termin) w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim (sala narad nr 309, III piętro).

Planowany porządek:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
  3. Ustalenie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD Zielone Światło za rok 2016.
  5. Przedstawienie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2016.
  6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi stowarzyszenia LGD Zielone Światło.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.