Licznik odwiedzin : 1301596 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

 • maple.jpg
 • raindrops.jpg
A A A

UWAGA Beneficjenci !!!

Wnioski składa się w wyznaczonym terminie, a więc prosimy czekać na pojawienie się ogłoszenia o naborze.

LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. Prosimy zwrócić uwagę na KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU.

LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny!!!

LGD dokonuje wyboru operacji a następnie przekazuje wnioski do Urzędu Marszałkowskiego (45 dni)

Po przekazaniu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI dwukrotnego uzupełniania dokumentacji wzorem lat ubiegłych. Dobre i kompletne przygotowanie wniosku i wszystkich załączników zwiększa Państwa szanse na otrzymanie dofinasowania. Urząd Marszałkowski wyznaczy państwu TYLKO 7 dni na poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości.

Koszty są kwalifikowalne od dnia zawarcia Umowy z Urzędem Marszałkowskim !!!

Jedynie koszty ogóle w wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od 01 stycznia 2014r., tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za koncesję, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności.

Droga po dotację - czyli krok po kroku co? I kiedy ? dzieje się z naszym wnioskiem

 

 

Etap Termin
Złożenie w wniosku do LGD Wskazany w ogłoszeniu o naborze min. 14 max 30 dni
Ocena i wybór przez LGD- Radę Decyzyjną Do 45 dni od zakończenia naboru
LGD przekazuje wybrane wnioski do Urzędu Marszałkowskiego 7 dni od oceny i wyboru wniosków
Weryfikacja przez Urząd Marszałkowski 3 miesiące, w tym 1 możliwość uzupełnień w terminie 7 dni
Podpisanie Umowy z Urzędem Marszałkowskim W ciągu 14 dni od zakończenia weryfikacji

 

Podjęcie działalności gospodarczej:
Etap 1 Termin
Zarejestrowanie działalności w CEIDG Do dnia złożenia wniosku o płatność I transzy - do 3 miesięcy
Zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, rentowych i wypadkowego w przypadku samozatrudnienia
Uzyskanie pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją
Złożenie Wniosku o Płatność I transzy do 3 miesięcy od podpisania Umowy
Wypłata środków 80% wnioskowanej kwoty 30 dni od dnia złożenia Wniosku o Płatność
Etap 2 Termin
Realizacja biznesplanu Wskazany w umowie nie później niż 2 lata od dnia podpisania umowy
W przypadku gdy nie występuje samozatrudnienie, zatrudnienie osoby na umowę o pracę.
Złożenie Wniosku o Płatność II transza Udokumentowanie realizacji biznesplanu, np. faktury, dokumentacja zdjęciowa, druki ZUS, umowa o pracę w przypadku zatrudnienia pracownika Wskazany w umowie nie później niż 2 lata od dnia podpisania umowy
Wypłata środków 20% wnioskowanej kwoty 3 miesiące od dnia złożenia Wniosku o Płatność II transzy

 

Rozwijanie działalności gospodarczej:
Etap Termin
Operacja może być realizowana w jednym lub dwóch etapach, w przypadku realizacji dwóch etapów składamy wniosek o płatność pośrednia i końcową. Wskazany w umowie nie później niż 2 lata od dnia podpisania umowy
Zatrudnienie osoby na umowę o pracę
Realizacja biznesplanu
Złożenie Wniosku o Płatność Udokumentowanie realizacji biznesplanu, np. faktury, dokumentacja zdjęciowa, druki ZUS, umowa o pracę w przypadku zatrudnienia pracownika
Wypłata środków refundacja max 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych 3 miesiące od złożenia Wniosku o Płatność

Dla kogo?

Osoby fizyczne:

- pełnoletnie;

- posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

- mające miejsce zamieszkania na obszarze jednej z Gmin objętych LSR

- Bytnica, Bobrowice, Dąbie, Krosno Odrzańskie, Maszewo.

 

Warunki, jakie trzeba spełnić?

- koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

- operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

- operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze działania LGD, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

- inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości (posiadającej funkcję inną niż mieszkaniowa) będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;

- operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

- realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

- została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami.

 

Pomoc przyznawana jest, jeżeli:

1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

- nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub napojów;

- w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej;

- nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

2. zakłada we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz:

- zgłosi się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego i podlega tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

- utworzy co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem operacji, na podstawie umowy o pracę i utrzymanie go do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

3. osiągnie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

Poziom dofinansowania PREMIA:

1. Premia finansowa 100 000 zł wypłacana w dwóch transzach:

- 80% po podpisaniu umowy;

- 20% po zakończeniu realizacji operacji;

 

 

Koszty kwalifikowalne:

- ogólne (dotyczące kosztów budowy lub zakupu maszyn), nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowanych, które mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r., tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;

- zakup robót budowlanych lub usług;

- zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;

- najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;

- zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;

- zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą;

- zakupu rzeczy niezbędnych do realizacji operacji innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów;

- podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

 

Numer identyfikacyjny:

Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach operacji objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przesz społeczność muszą posiadać NUMER IDENTYFIKACYJNY nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Plac Bolesława Prusa 4, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Wniosek wraz z instrukcją do pobrania na stronie: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html lub w biurze LGD Zielone Światło.

 

Kryteria wyboru

Lokalne Kryteria wyboru - Załącznik na podstawie którego będą przyznawane punkty w poszczególnych kryteriach. - Pobierz plik [PDF]

 

Dokumenty aplikacyjne

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - Pobierz plik [PDF]

3) Biznesplan (wersja 3z)

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • 6a Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - Pobierz plik [PDF]
 • 6b Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - Pobierz plik [XLSX]
 • 6c Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel) - Pobierz plik [XLSX]
 • 6d Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - Pobierz plik [PDF]

 

Co dalej?

Krok po kroku

Ocena wniosku – jak to działa?

W ciągu 60 dni od zakończenia naboru Rada Decyzyjna dokonuje oceny wniosków:

I etap: ocena zgodności wniosku z ogłoszeniem, tj.:

Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanej w ogłoszeniu,

Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu?

Czy operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu?

Czy są spełnione dodatkowe warunki udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru?

II etap: ocena wniosku pod kątem zgodności z PROW 2014-2020.

!!! Sprawdź czy nie zapomniałeś dołączyć wymaganych dokumentów!!!

Wykaz załączników - Pobierz plik [XLSX]

Karta weryfikacji zgodności z PROW - Pobierz plik [DOCX]

III etap: ocena wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru operacji.

!!! Wskaż i uzasadnij zgodność projektu z poszczególnymi kryteriami.

Powstaje lista projektów wybranych.

LGD przekazuje wybrane projekty do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie w ciągu 3 miesięcy następuje dalsza ich ocena. W przypadku oczywistych braków UM wzywa TYLKO RAZ wnioskodawcę do uzupełnień/wyjaśnień w terminie 7 dni.

Podpisanie umowy w UM

Realizacja projektu (max 2 lata)

Rozliczenie projektu – wniosek o płatność.

Dla kogo?

Osoby prawne posiadające siedzibę lub oddział na obszarze wiejskim objętym LSR

 • JST z wyłączeniem województwa
 • NGO

Warunki, jakie trzeba spełnić?

 • koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 • operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 • operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze działania LGD, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości (posiadającej funkcję inną niż mieszkaniowa) będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
 • minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
 • realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 • została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami.
 • podmiot wykaże, że:

- posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

- posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

- posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

Poziom dofinansowania REFUNDACJA:

 • NGO - dofinansowanie do 300 000 zł, stanowiące nie więcej niż 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji, po zakończeniu etapu lub operacji;
 • JST - dofinansowanie operacji w formie refundacji, stanowiące - 63,63%

Nabór wniosków:

 • I półrocze 2017 r.
 • I półrocze 2018 r.

Koszty kwalifikowalne:

 • ogólne, nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowanych, które mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r., tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
 • zakup robót budowlanych lub usług;
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;
 • zakupu rzeczy niezbędnych do realizacji operacji innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów;
 • podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

Numer identyfikacyjny:

Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach operacji objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przesz społeczność muszą posiadać NUMER IDENTYFIKACYJNY nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Plac Bolesława Prusa 4, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Wniosek wraz z instrukcją do pobrania na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html lub w biurze LGD Zielone Światło.

Kryteria wyboru

Lokalne Kryteria wyboru - Załącznik na podstawie którego będą przyznawane punkty w poszczególnych kryteriach. Pobierz plik [PDF]

Dokumenty aplikacyjne

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Pobierz plik [PDF] - Pobierz plik [XLSX]
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Pobierz plik [PDF]
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy - Pobierz plik [PDF]- Pobierz plik [DOCX]
 • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji - Pobierz plik [PDF] - Pobierz plik [XLSX]
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - Pobierz plik - Pobierz plik [XLS]
 • Załącznik nr 3 – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych - Pobierz plik
 • Załącznik nr 3a - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - Pobierz plik
 • Formularz wniosku o płatność - Pobierz plik [PDF] - Pobierz plik [XLSX]
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - Pobierz plik [PDF]

 

Co dalej? Krok po kroku

Ocena wniosku – jak to działa?

W ciągu 45 dni od zakończenia naboru Rada Decyzyjna dokonuje oceny wniosków:

I etap: ocena zgodności wniosku z ogłoszeniem, tj.:

Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanej w ogłoszeniu,

Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu?

Czy operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu?

Czy są spełnione dodatkowe warunki udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru?

II etap: ocena wniosku pod kątem zgodności z PROW 2014-2020.

!!! Sprawdź czy nie zapomniałeś dołączyć wymaganych dokumentów!!!

Wykaz załączników - Pobierz plik [XLSX]

Karta weryfikacji zgodności z PROW - Pobierz plik [DOCX]

III etap: ocena wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru operacji.

!!! Wskaż i uzasadnij zgodność projektu z poszczególnymi kryteriami.

Powstaje lista projektów wybranych.

LGD przekazuje wybrane projekty do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie w ciągu 3 miesięcy następuje dalsza ich ocena.

W przypadku oczywistych braków UM wzywa TYLKO RAZ wnioskodawcę do uzupełnień/wyjaśnień w terminie 7 dni.

Podpisanie umowy w UM

Realizacja projektu (max 2 lata)

Rozliczenie projektu – wniosek o płatność.

Dla kogo?

- osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, prowadząca działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa, wpisaną do CEIDG pod adresem znajdującym się na obszarze jednej z Gmin objętych LSR - Bytnica, Bobrowice, Dąbie, Krosno Odrzańskie, Maszewo;

- Spółki cywilne, których wszyscy wspólnicy spełniają warunki określone powyżej dla osoby fizycznej;

- Osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba lub jej oddział znajduje się na obszarze objętym LSR;

- Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , której ustawa przyznaje zdolność prawną jeżeli siedziba lub jej oddział znajduje się na obszarze objętym LSR

 

Warunki, jakie trzeba spełnić?

- koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

- operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

- operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze działania LGD, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

- inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości (posiadającej funkcję inną niż mieszkaniowa) będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;

- operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

- minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

- podmiot ten wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

e) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

- została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami.

 

Pomoc przyznawana jest, jeżeli:

1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

- w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczej;

2. operacja zakłada:

- utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

- utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

3. osiągnie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

Poziom dofinansowania REFUNDACJA:

a) Rozwijanie działalności gospodarczej z utworzeniem przynajmniej jednego miejsca pracy:

- Dofinansowanie do 300 000 zł, stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji, po zakończeniu etapu lub operacji;

- Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł;

- Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynosi 300 000 zł

b) Rozwijanie działalności gospodarczej z utrzymaniem obecnych miejsc pracy:

- Dofinansowanie do 25 000 zł, stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji, po zakończeniu etapu lub operacji;

- Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł;

- Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynosi 300 000 zł.

 

Nabór wniosków:

- I półrocze 2017 r.

- II półrocze 2017 r.

 

Koszty kwalifikowalne:

- ogólne (dotyczące kosztów budowy lub zakupu maszyn), nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowanych, które mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r., tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;

- zakup robót budowlanych lub usług;

- zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;

- najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;

- zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;

- zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych);

- zakupu rzeczy niezbędnych do realizacji operacji innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów;

- podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

 

Numer identyfikacyjny:

Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach operacji objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przesz społeczność muszą posiadać NUMER IDENTYFIKACYJNY nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Plac Bolesława Prusa 4, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Wniosek wraz z instrukcją do pobrania na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html lub w biurze LGD Zielone Światło.

 

Kryteria wyboru

Lokalne Kryteria wyboru - Załącznik na podstawie którego będą przyznawane punkty w poszczególnych kryteriach. - Pobierz plik [PDF]

 

Dokumenty aplikacyjne

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

• Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - Pobierz plik [PDF]

• Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - Pobierz plik [XLSX]

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - Pobierz plik [PDF]

3) Biznesplan (wersja 3z)

• Biznesplan (.pdf) - Pobierz plik [PDF]

• Biznesplan (.docx) - Pobierz plik [DOCX]

• Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - Pobierz plik [XLSX]

• Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - Pobierz plik [PDF]

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

• Oświadczenie (.pdf) - Pobierz plik [PDF]

• Oświadczenie (.excel) - Pobierz plik [XLSX]

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - Pobierz plik [PDF]

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

• Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - Pobierz plik [PDF]

• Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - Pobierz plik [PDF]

• Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - Pobierz plik [PDF]

• Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - Pobierz plik [PDF]

• Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - Pobierz plik [PDF]

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

• Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - Pobierz plik [PDF]

• Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - Pobierz plik [XLSX]

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - Pobierz plik [PDF]

• Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel) - Pobierz plik [XLSX]

• Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - Pobierz plik [PDF]

 

Co dalej? Krok po kroku

Ocena wniosku – jak to działa?

W ciągu 45 dni od zakończenia naboru Rada Decyzyjna dokonuje oceny wniosków:

I etap: ocena zgodności wniosku z ogłoszeniem, tj.:

Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanej w ogłoszeniu,

Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu?

Czy operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu?

Czy są spełnione dodatkowe warunki udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru?

II etap: ocena wniosku pod kątem zgodności z PROW 2014-2020.

!!! Sprawdź czy nie zapomniałeś dołączyć wymaganych dokumentów!!!

Wykaz załączników - Pobierz plik [XLSX]

Karta weryfikacji zgodności z PROW - Pobierz plik [DOCX]

III etap: ocena wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru operacji.

!!! Wskaż i uzasadnij zgodność projektu z poszczególnymi kryteriami.

Powstaje lista projektów wybranych.

LGD przekazuje wybrane projekty do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie w ciągu 3 miesięcy następuje dalsza ich ocena.

W przypadku oczywistych braków UM wzywa TYLKO RAZ wnioskodawcę do uzupełnień/wyjaśnień w terminie 7 dni.

Podpisanie umowy w UM

Realizacja projektu (max 2 lata)

Rozliczenie projektu – wniosek o płatność.