logo

.
logo
Reklama

PROW 2014-2020

Galeria


Ogłoszenia

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy iż Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs zamknięty na realizację projektów w ramach Działania 1.5 PO KL „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

W ramach Działania 1.5 można otrzymać dofinansowanie na realizację następujących projektów:

1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez:

a) wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych,

b) wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.

2. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.

 

Do konkursu mogą przystąpić wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową). Wnioskodawca może otrzymać 85% wartości projektu, istnieje konieczność wkładu własnego w wysokości 15% w formie pieniężnej
lub niepieniężnej. Wsparcie kierowane jest do:

§ osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, tzn. osób pozostających bez zatrudnienia będących rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 lub osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz planujących powrót na rynek pracy;

§ pracodawców.

Alokacja na przedmiotowy konkurs wynosi: 50 000 000 zł.

Termin  składania wniosków: do dnia 28 grudnia 2012 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerami telefonów: 22 461 63 32 oraz 22 461 63 80.

 
Walne Zebranie Członków

 

articles

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków „LGD Zielone Światło”.

22 maja 2012 r.

o godzinie 16.00 (I termin) i o godz. 16.15 (II termin)

świetlica wiejska w Drzewicy.

W związku z wniesionym odwołaniem oraz przeprowadzoną kontrolą Samorząd Województwa zobligował Radę Decyzyjną do ponownej oceny wniosków, które wpłynęły w naborze V (30.06.2011r. – 27.07.2011r.). Z uwagi na fakt wygaśnięcia kadencji Rady, Zarząd stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków w trybie nadzwyczajnym, na którym ponownie dokonany zostanie wybór członków Rady Decyzyjnej.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:


1.   Otwarcie Zebrania.
2.   Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.   Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Decyzyjnej.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie wybory Rady Decyzyjnej.

5.   Wolne wnioski i zakończenie zebrania.

Członków zainteresowanych pracami w Radzie Decyzyjnej prosimy o zabranie na WZC dokumentów potwierdzających: wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader lub doświadczenie w zakresie realizacji operacji, projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z umową ramową o warunkach i sposobie realizacji LSR, zawartą w dniu 14 maja 2009 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego, a „Lokalną Grupą Działania Zielone Światło”.

 

CENTRUM ARTYSTYCZNO-KULTURALNE ZAMEK ZAPRASZA

do udziału w festiwalu oraz do udziału w konkursie 

                                     cak

   KLIKAJĄC NA BANER POZNASZ SZCZEGÓŁY

 

Nie bądź bierny Działaj Lokalnie !!!

 

 Do 25 kwietnia trwa nabór wniosów w programie Działaj Lokalnie. Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizowany jest od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Program skierowany jest do organizacji i grup nieformalnych z miejscowości liczących do 20 tysięcy mieszkańców. Służy inicjowaniu aktywności obywatelskiej. Szczegóły na www.fundacjacp.org.pl.

fundacja_cpdzialajloklanie

 

Konkurs grantowy Funduszu Społecznego Notariatu

Od poniedziałku 16 kwietnia 2012 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach II edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz Społeczny Notariatu. Szczególy na temat konkursu www.fundusznotariatu.pl

logo_fundusz

 

 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 1 z 9

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin:345905

LogowanieWspierają nas:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

bottom

unia
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.