logo

.
logo
Reklama

PROW 2014-2020

Galeria


PROW 2007-2013-LEADER

Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest narzędziem polityki Unii Europejskiej dzięki, któremu urzeczywistniana będzie wizja postępu głównie na obszarach wiejskich. Określa on szczegółowe zasady, regulacje oraz cele związane z powyższą tematyką. Należy podkreślić, że środki finansowe wspierające rozwój oraz restrukturyzację rolnictwa i obszarów wiejskich będą współfinansowane w znacznej mierze z Unii Europejskiej, a konkretnie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. PROW ma pomóc w rozwiązaniu problemów strukturalnych polskiego rolnictwa, zmierza także do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Łączy się to ze wzmocnieniem potencjału ekonomicznego, restrukturyzacją i modernizacją gospodarstw, z poprawą warunków do życia pod względem jakości środowiska i krajobrazu oraz infrastruktury społecznej, technicznej, a także różnicowaniem działalności na obszarach wiejskich. W ramach PROW 2007–2013 wszystkie działania podzielono na 4 osie priorytetowe:

 

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego: Głównym celem tej osi będzie wsparcie finansowej na pokrycie kosztów związanych z dostosowaniem polskich gospodarstw rolnych do standardów wspólnotowych. Instrumenty wsparcia będą kierowane w szczególności na ich restrukturyzację umożliwiającą zbilansowaną gospodarkę ziemną, a co za tym idzie ochronę środowiska naturalnego oraz na podnoszenie kwalifikacji i promowanie wiedzy w obszarze nowoczesnego gospodarowania wśród rolników.

 

Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich: Polska fauna i flora należą do jednych z najbogatszych na obszarze Unii Europejskiej. Jeszcze nie zachwiany ekosystem oraz piękno krajobrazów zasługują na szczególne traktowanie, dlatego w ramach polityki proekologicznej uruchomiono szereg programów mających na celu zachowanie oraz poprawę zasobów naturalnych polskiego środowiska. Działania te mają być osiągnięte poprzez promowanie wśród rolników zrównoważonego wykorzystywania gleb i wód oraz odpowiedzialnych praktyk gospodarowania.

 

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Oś ta ma za zadanie wspieranie dwóch poprzednich osi na zasadzie komplementarności. Tworzenie nowych miejsc pracy, odnawianie dziedzictwa kulturowego oraz wszelkie działania mające na celu podwyższenie edukacji i doświadczenia zawodowego są pozytywnymi czynnikami wpływającymi na pobudzenie działalności gospodarczej oraz aktywności zawodowej ludności wiejskiej.

 

Oś 4: Leader Działania w obszarze Osi 4 inicjowane są za pomocą wiedzy i doświadczenia danej społeczności. Ukierunkowane są głównie na realizację celów osi 3 poprzez aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich i budowanie nowoczesnego kapitału ludzkiego. Realizacja działań następuje poprzez Lokalne Grupy Działania, które opracowują Lokalną Strategię Rozwoju i dokonują wynikające ze strategii innowacyjne, przekrojowe projekty łączące przedstawicieli sektora prywatnego, publicznego i społecznego.

 

Program Rozwojów Obszarów Wiejskich - Leader w Polsce (2007-2013)Celem osi 4 Leader jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem. W dłuższej perspektywie czasowej realizacja osi 4 przyczyni się do osiągnięcia celów osi 3.

 

Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania. Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

 

Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR. Aby lokalna społeczność mogła skorzystać z dobrodziejstw podejścia Leader, na danym obszarze musi funkcjonować LGD wybrana przez Samorząd Województwa do realizacji opracowanej przez nią Lokalnej Strategii Rozwoju. Na poziomie decyzyjnym LGD co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju. W ramach podejścia Leader jest również wspierana działalność lokalnych grup działania, w tym realizowane przez nie projekty współpracy.

 

W ramach osi 4 Leader realizowane są trzy działania:

- „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

- „Wdrażanie projektów współpracy”

- „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"

 


Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin:343037

LogowanieWspierają nas:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

bottom

unia
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.