Licznik odwiedzin : 1399649 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
A A A

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Własna firma – start dla młodych”, nr umowy: POWR.01.02.01-08-0009/20-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1.

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zapraszamy do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 70 Uczestników projektu pn. „Własna firma – start dla młodych”.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/51104